نوشتاره‌ی اول چشم

داستان و سینما
( زنان بزرگ – مروری بر سیرکرونولوژیک بازآفرینی کتاب زنان کوچک در سینما – کیارش دماوند)
داستان و نقاشی
( جیغ کشیدن در یک عصر خوب – داستان به تصویر درآمدن نقاشی جیغ توسط ادوارد مونک – ترگل شیرعلیان)
داستان و عکاسی
( قصه ی جهان من -داستان شکل گیری سَمَن عکاسی و تجربه هایی در تنگاتنگ عشق-نوشین وفادار)
داستان و موسیقی
( ترانه هایی نزدیک تر به ما – مروری بر زندگی و آثار ژک برل، موسیقیدان بلژیکی – پویان دوبرا)
داستان و ترجمه
( آسوکه – داستان ستاره ها – سعیده قاسمیان)
( هدیه ی سال نو – گی دو مو پاسان – ایلناز شیرعلیان)
داستان و جامعه
( داستان شهر، درس های شهر – نقش و اهمیت داستان در نظریه شهری – محمد کریم آسایش)
داستان و بازی
( انسان امر می کند، برده اطاعت می کند – مروری بر داستان بازی بایوشاک با پرداخت دقیق به آغاز، میانه و پایان آن – امیر کفشدوزان)

4,500تومان